Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 


vyklad_holcicka.pdf (08/2013)
vyklad_horoskopu.pdf (11/2012)

 

Klientka nar. ….

 

Astrologie využívá bezpříčinné souvislosti života na zemi s planetárními cykly. Horoskop lze sestavit pro každý okamžik života a vyhodnotit zkušenostmi astrologů získanými, rozvíjenými a uchovanými po staletí.
Mou snahou je nabídnout Vám odstup a nový úhel pohledu na sebe sama u příležitosti Vašeho vstupu do manželství s …, a oběma předložit obrázek možností pro váš další společný život, jak ho nabízí astrologie.

Přeji Vám všechno dobré. Ljuba Axmannová - astroložka

 

 

Použitý systém pro výpočet Domů horoskopů: Campanus, protože ač nejprve každého zvlášť, je mým úkolem zkoumat celek, který tvoříte Muž a Žena, a k tomu je podle mého názoru Campanův systém nejvhodnější.

Rozeznáváme dolní a horní Hemisféru horoskopu, které odpovídají principu tmy a světla, jednotě a mnohosti, zkušenostem, které máme snahu projít spíše v mysli, za pomoci toho, čím už prošli jiní, a těm i, které projdeme „na vlastní kůži“, fyzicky, na očích společnosti:

V dolní Hemisféře je všech deset planet: potřebou předstoupit před druhé vždy připravena snižujete laťku uplatnění svých možností v životě.

V horní Hemisféře Vašeho horoskopu není žádná planeta: teprve v průběhu života se učíte, že není možné na vše se připravit, všechno zvládnout sama.

Východní hemisféra odpovídá principu JÁ a tomu, co vyzařujeme. Přes západní Hemisféru vnímáme co je TY, co k nám přichází, co vyzařují druzí:

Na východě je jen jedna planeta: jen máloco můžete mít zcela pod svou kontrolou, je třeba naučit se věřit nejen sobě.

V západní Hemisféře je devět planet z deseti: je důležité naučit se orientovat v tom všem, co vnímáte. Je to těžké o to víc, že máte sklon nastavovat zrcadlo jen sobě a vlastnímu projevu.

Hemisféry vytvářejí kvadranty horoskopu. Rozeznáváme 1.kvadrant – intuici, 2. – cit, 3. – vnímání a 4. – rozum:

Intuice – jedna planeta – využíváte ji zejména pro získávání nejrůznějších prostředků pro rozvoj vlastních možností.

Cit – citový žebříček hodnot – tady je 9 planet. Většina z nich je v prostoru osobního projevu, který tím bobtná důležitostí na úkor přirozeného prožívání sebe sama

Vnímání – žádná planeta – teprve s přibývajícími lety se nabízí soužití s někým a sdílení i vnitřních světů jako reálná možnost, tedy něco, „co lze snad přežít“ …

Rozum – žádná planeta – nikoliv žádný rozum, spíše nechuť vnímat posouzení vlastní práce druhými, nechuť vystavovat se možnosti kritiky a nesouhlasu – ale tím se průběh života určitě nezjednodušuje. Velká hrdost, která se někdy mění v pýchu - určitě ale Vás brzdí na životní cestě.

Horoskop je rozdělen základními osami a hroty Domů – protínají Znamení Zodiaku.

Základní osa Ascendent (AS) – Descendent (DS):

AS protíná Zodiak na východní straně horoskopu a je to místo, které spojujeme s prvním nádechem v životě a s pohledem na sebe sama.

Je na 5.stupni Znamení Lva, v dokonale harmonickém, hřejivém vztahu ke Slunci spojenému s životní silou. Svůj život máte opravdu ráda a dáváte to ráda najevo.

DS horoskopu protíná Zodiak na západní straně horoskopu a je to místo, odkud se na člověka dívají druzí a nějak ho vnímají.

Na pátém stupni Vodnáře Vám raději druzí nepřekážejí – chcete se cítit svobodná v každém vztahu, to je Vaší podmínkou druhým.

Druhá základní osa Immum Coeli (IC) – Medium Coeli (MC):

V místě IC hledáme a nacházíme souvislosti s našimi předky, s tím, co tu už bylo, z čeho pocházíme a můžeme se učit

IC protíná Zodiak na 14.stupni Vah – jste spojena s mnoha dříve narozenými lidmi určujícím způsobem, ze kterého není snadné se vymanit.

V místě MC máme vydat společnosti k užitku, co jsme se naučili.  MC odděluje poznávání od využití poznání. Můžeme si představit korunu stromu, kde dozrály plody :-) .

Domnívám se, že je ve Vás silná potřeba předávat, inspirovat druhé osobním projevem, svým vlastním životem, být příkladem.

Výpovědní hodnotu má i rozložení planet z hlediska obsazení živlů:

Živel Vzduchu (3 planety) a živel Ohně (5 planet) jsou v převaze – je ve Vás  neustálá aktivita, která ale dobrým výsledkům může být i na překážku

Planety ve Znameních ukazují na různé priority v průběhu dějů:

4 planety v kardinálních Znameních, 1 ve fixním a 5 ve variabilních - důraz kladete na vstup a výsledek, cesta sama a poučení z chyb tím přicházejí poněkud zkrátka.

Tvar horoskopu podle rozmístění planet ukazuje na přirozenou šíři záběru v životě či schopnost soustředění, subjektivní nebo spíše objektivní postoje v životě:

Tvar Vašeho horoskopu se nazývá Cluster neboli Ranec. Planety pobývají ve 120° v Zodiaku, jsou uzavřeny v harmonickém vztahu mezi Marsem a Venuší. Umístěním ukazují na velké zaměření s přísnými kriterii na sebe sama a vlastní dokonalost.  Pokroku dosahujete soustředěním a sebezpytem.

Osy horoskopu projdou za 24 hodin proti směru hodinových ručiček celým Zodiakem. Podle pořadí, v jakém se nad AS vyhoupnou Slunce, Merkur a Venuše, řadí se i způsob vstupu do nových událostí, setkání s novými lidmi, apod.

Na prvním místě využíváte Merkur – svůj intelekt, takže osobní, bytostné vnímání už je podbarveno názorem jako sebeochranou – to souvisí s přechodem AS přes Slunce. Teprve po dlouhé době, kdy v sobě projdete všechna pro a proti, přicházejí na řadu city – projevené i skryté. To souvisí s Venuší.

Vztah mezi Sluncem a Lunou ukazuje, kde nasedáme na kolotoč životních cyklů, jaký je náš přístup k péči o dar života, jehož symbolem je Slunce a opatrovnicí Luna.

Luna a Slunce jsou na počátku vzájemného cyklu, Luna je teprve 2 stupně před Sluncem, tedy ještě v působnosti Novu – nabízí se Vám svobodné rozhodování o vlastním životě.

Dobré vlastní nápady i chyby přinesou ovoce, kvalita ale záleží až na průběžné péči o jejich cestě k naplnění.

Aspekty – vztahy mezi planetami:

V horoskopu převažují Konjunkce, to jsou počáteční vztahy vzájemných cyklů planet, počáteční možnosti a vstupy – snadné začátky.

V horoskopu naopak chybí opozice planet – je tu ztížená možnost odstupu a objektivního pohledu na započaté dílo.

Snadno určíme vládce horoskopu ve Znameních  (V horní části tabulky jsou Znamení a planety, které jsou k nim přiřazeny. V dolní části je skutečné rozložení planet ve Znameních.):

Je zřejmé, že na fyzické úrovni společně vládnou horoskopu Venuše se Saturnem, tedy výběrový cit a pevný řád – vysoké nároky (i na sebe sama), citlivý přístup k práci i dodržování jednou daných pravidel.

Vládce horoskopu v domech – prostorách k průchodu zkušenostmi postupně na fyzické, duševní, duchovní a individuální úrovni – také najdeme v tabulce:

…..

Vládcem Vašeho horoskopu v domech, všudypřítomným na životní cestě, je Slunce – JÁ.

PLANETY

SLUNCE – je symbolem života darovaného i přijímaného. Je to aktivní, ohnivá síla a Vašemu horoskopu dominuje. Ve Znamení Střelce je Slunce spojeno se sebedůvěrou, optimismem, vírou v budoucnost a radostí z předávání vlastního poznání. 

Slunce je ve volné konjunkci s Lunou, Merkurem a Uranem, je v pátém domě horoskopu – svobodné sebevyjádření je hnacím motorem Vaší bytosti.

Slunce je nejen vládcem horoskopu v domech, je také ve středu vzdálenosti mezi Venuší a Saturnem, kteří jsou vládci horoskopu na biologické úrovni. Je ve Vás bytostná potřeba dosáhnout své ideály, ochota podřídit tomu všechen svůj projev.

LUNA – symbol ochraňujícího, pečujícího, mateřského citu - pasivní ve smyslu přizpůsobivý.

Je v pátém domě spolu se Sluncem – je průvodcem prvními kroky k cíli, je přítomna klíčení nových nápadů a i dějů. Z toho ale vyplývá i nutnost sama si poradit nebo začít spolupracovat, když přestává jít o hru a počáteční nadšení.

Je v konjunkci s Černou Lunou, „nejtemnějším“ místem horoskopu, a z toho vyplývá, že není míst na duši či na těle ve Vašem životě, kterých byste se obávala jako nesrozumitelných, nečitelných - máte ve zvyku nezavírat nad sebou oči.

MERKUR – souvisí s intelektem. Je prostředníkem mezi přáním a jeho splněním. Komunikace, práce s informacemi, obecně schopnost učit se.

Je ve Znamení Štíra, také v pátém domě, v konjunkci se Sluncem a Lunou, a k tomu uprostřed vzdálenosti mezi Jupiterem a Nepunem – je Vaším přáním, být nositelem dobrých zpráv a prostředníkem ke splnění přání druhých.

 Máte velkou  potřebu být uznávána jako skvělá a inteligentní žena. To je znát zejména v profesním uplatnění, kam se na Medium Coeli promítá Merkur převrácením podle Ascendentu.  Váš osobní projev má zásadní podíl na pracovních, ale i společenských úspěších.

VENUŠE – citový žebříček hodnot, schopnost prožívat a projevovat city, smysl pro umělecké hodnoty, pro krásu i ošklivost.

Venuše je v šestém domě Vašeho horoskopu, v obkročeném Znamení Kozoroha, harmonicky provázaná s Marsem. Jste ochotna nést i velkou zátěž a mnoho pracovat. Jde spíše o krátkodobé a praktické cíle, přinášející konkrétní výsledky. Pro úspěch díla jste ochotna přijmout pomoc blízkých lidí. Sama ale potřebujete zůstat hlavní autoritou, tím, kdo určuje pravidla (a nesnese jejich dlouhodobé porušování). To však nemusí být navenek zřejmé, protože šestý dům začíná ve Znamení Střelce s Neptunem na jeho počátku a nabízí na první pohled spíš představu motýlka, přesedajícího z květu na květ – snově a bez zodpovědnosti.

MARS – vědomý projev vůle. Bojovnost nebo útočnost. Rozhodnost. To všechno nebo méně nebo opak toho, podle postavení planety.

Planeta je ve druhém domě horoskopu, ve Znamení Panny.  Kromě harmonické vazby s Venuší, Mars je tvůrčími aspekty propojen se Sluncem a Uranem, napětí udržuje vůči Neptunovi:

Vaše energie je napřena k maximálnímu využití vlastních prostředků, vlastních talentů, vlastního rozhodování i své ženskosti, pro získání dobrého zabezpečení sebe sama.

JUPITER – při průchodu zkušenostmi v místě Jupiteru se cítíme dobře. Planeta souvisí s expanzí, optimismem, s vyšším/hlubším poznáním, s moudrostí. Na druhé straně může být spojena s nejrůznější nestřídmostí a bohorovností, hloupostí z nadbytku.

Ve Vašem horoskopu je planeta přesně na rozhraní mezi Znameními Vah a Štíra, mezi žitím ve vztazích a sdílením, a je ve čtvrtém Domě, prostoru Vašeho zázemí, rodiny. Před Jupiterem jsou v místě Saturn a Pluto – zejména v dětství nejspíš pohodě předcházel boj o „místo na Slunci“, musela jste se nejspíš naučit žít v pohodě vedle nebo ve stínu velké autority a moci.

SATURN – to je Řád, neměnnost pravidel, tvrdost, zkostnatělost, ale i stálost a pevnost. Zdánlivá překážka, jejíž zdolání vede k dospělosti.

Je ve čtvrtém domě, ve Znamení Vah. Pro Váš budoucí život je důležité, do jaké míry jste se naučila žít v prostředí složitějších nebo málo radostných mezilidských vztahů, je důležité, abyste případnou křivdu z dětství, nepochopení nebo smutek sama nepřenášela dál, abyste pro další život vybrala to, co si uvědomujete, že Vám prospělo a pomohlo dospět.

URAN přináší změnu z rozumu - osobitost, originalitu, nevšední myšlení i projev, boření mýtů i saturnské ztrnulosti, na druhou stranu to může být i ničivý prvek všude tam, kde odmítáme vývoj a trváme na svém za každou cenu.

Planeta je na počátku Znamení Střelce, v pátém domě, stojí přesně mezi Merkurem a Sluncem, přináší Vám vznětlivost a netrpělivost, ale i tvůrčí projev, schopnost originálním způsobem prezentovat dílo své i jiných.

NEPTUN  je nositelem změny z citu – spojení s nevědomím, obraznost, vize a ideály, Neptun sjednocuje rozpuštěním protiklady. Co Neptun neovlivní, to je čistý cit a jeho důsledky.

Je na začátku šestého domu, ve Znamení Střelce, je přesně mezi Merkurem a Venuší, pod působením stálice Lesath, která je spojena s kritickým myšlením – máte opravdu velkou šanci úspěšně dotáhnout, do čeho se pustíte, když nepominete dobrou přípravu.

PLUTO je spojen s Fénixem, bájným ptákem, znovu a znovu vstávajícím z popela. Jenže - nemusíme shořet s každou chybou, „stačí“ poučit se, na chybách stavět, neopakovat je. Nejde o to, získat moc, ale vyřešit, udělat, co je třeba. Moc, zejména nad sebou samým, bude následovat.

Ve Vašem horoskopu je Pluto ve čtvrtém domě, mezi Saturnem a Jupiterem a přesně mezi Marsem a Uranem. S kýmkoliv z rodiny, z Vašich blízkých jste kdykoliv doposud bojovala, a třeba bolestivě prohrávala, nad tím je dobré se zamyslet pro budoucnost – budete mít sama sklon jednat podobně. Stejně jako měl někdo potřebu mít o Vás dokonalý přehled, stejnou chybu byste mohla teď začít dělat sama.

CHIRON není planeta, ale velmi se jí podobá. Je spojen s možností pomáhat druhým, léčit je. Pomáhá všude tam, kde jsme sami založením, poučením nebo léčením už v pořádku, s tím co jsme zvládli.

V horoskopu je na významném místě, v jedenáctém domě, ve Znamení Býka -, co se ve Vás rozvinulo k dobrému, vyzdvihuje Vás jako možný přínos i vzor druhým, přínos společnosti. Spolu s Marsem a Venuší tvoří Chiron harmonický trojúhelník – Vy nebo Vaše dílo - můžete být ozdobou společnosti a tlumočníkem těm, kteří si jinak nerozumí.

 

SROVNÁNÍ S HOROSKOPEM MANŽELA …

 

Domnívám se, že pro společný život s manželem jste se rozhodla zejména proto, že pro Vás znamená novou autoritu, člověka, který Vám pomáhá brát vlastní původní rodinu méně doslova. Spojuje vás kromě lásky i kamarádství, podobná představa o budoucí rodině. Bude pro vás příjemné trávit spolu volný čas, máte podobný přístup k pracovním záležitostem – k plnění povinností a závazků. Máte možnost svému muži dodat sebedůvěru tam, kde by snad váhal před cílem, máte možnost od něj přijmout představu cílů vyšších či vzdálenějších, na které byste sama nedosáhla, a na oplátku jej povzbudit a inspirovat i ve chvílích pochyb. Vy dva můžete být dobrý tandem v současné společnosti.

Datum svatby jste zvolili velmi dobře vzhledem k Vaší touze po sebe vyjádření nejen obsahem, ale i po formální stránce. Uvědomujete si přesně i nové povinnosti, které manželství přinese, a jste s nimi srozuměna. Vstoupila jste sice do „svazku“ manželského, ale zároveň se vnitřně osvobodila od minulosti. Sňatkem jste získala i nový okruh známých, ze kterých se mohou stát blízcí lidé. Víc než doposud je ale důležité neztrácet pozornost – manželský, milenecký, kamarádský i přátelský vztah posilovat, pečovat o něj.

Svatba je pro Vás skutečným mezníkem v životě. Využijte dosavadních zkušeností k opravdu dobrému manželskému vztahu, to Vám ze srdce přeji!

 

 

Zpět